По информации: http://www.pro-rubin.ru/novosti/rubin-mozhet-podpisat-finnbogasona.html.